Accessibilitat

Aquest lloc web s'ha construït amb Google Sites, amb un disseny accessible i la intenció de facilitar l'accés universal a totes les persones que la consulten, independentment de les seves capacitats físiques, sensorials o intel·lectuals, i del context tècnic d'ús amb què ho fan (tipus de dispositiu, programari, velocitat de la connexió o condicions ambientals).

Amb aquest objectiu, es treballa per adaptar les possibles disconformitats en disseny i continguts a les recomanacions del Consorci World Wide Web W3C per eliminar les barreres que dificulten l'accés a la informació i la comunicació. Aquestes recomanacions es concreten en les pautes d'accessibilitat WCAG​ 2.2 (Norma EN301549V3.2.1(2021-03).